Famitsu mostra Hunters em RE: Revelations

Photobucket Photobucket
Via Rely On Horror.